Determination of the Nutrient Proportions for Beech, Fagus sylvatica L. (hämta)

Determination of the Nutrient Proportions for Beech, Fagus sylvatica L., Möller Nielsen, J. 1998. Examensarbete inom hortonomprogrammet. 1998:18. ISSN 1403-0993.

Abstract

The preliminary nutrient proportions for beech were established, using a growth-technique developed by Ingestad (1979). The growth-technique is described (Ingestad & Lund, 1986) and consists of a closed growth unit where culture solution is circulated and nutrients are being added in the same relative rate as the uptake rate. Nutrients or culture solution are never replaced from the system during the experiment. During the whole experiment the shoot- as well as the root-climates are controlled and held at predefined levels.

Sammanfattning

De preliminära näringsproportionerna för bok fastställdes, med hjälp av en odlingsteknik som utvecklats av Ingestad (1979). Odlingstekniken som är beskriven (Ingestad & Lund, 1986), består av en sluten odlingsenhet, där näringslösningen cirkulerar och näringsämnen tillförs i samma takt som upptagningshastigheten. Näringsämnen eller lösning tas aldrig bort ur systemet under experimentets gång. Under hela experimentet hålls både skott- och rotklimat konstant på fastställda värden.

Download

Webmaster Jonas Möller Nielsen - Copyright Cascada AB 2015