Installationsbesiktning och återkommande besiktning

Redan på ritningsstadiet bör kontakt tas med den besiktningsman som skall göra installationsbesiktningen, så att anläggningen inte behöver byggas om innan den får tas i drift. För alla anläggningar över 100 kW krävs en installationsbesiktning av en av SWEDAC ackrediterad besiktningsman. Ackrediteringen skall gälla ”trycksatta anordningar” och gäller oavsett om värmesystemet är öppet eller slutet. För slutna system krävs återkommande besiktningar, normalt vartannat år. Reglerna kring installationsbesiktning och återkommande besiktning fastställs av Arbetsmiljöverket och finns beskrivna i AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar.

Stöd och försäkring

Företagsstöd från länsstyrelsen

När det gäller investeringsstöden så kräver länsstyrelsen att alla lagkrav uppfylls men det är upp till sökanden att hålla reda på vilka det är! Men, det kan ju vara så att en enskild handläggare känner till att en viss besiktning krävs ändå och då kan det hända att kopia på besiktningsprotokollet krävs in i alla fall.

Försäkringsbolagen

Ifall en skada sker kan försäkringsbolaget göra en nedsättning av ersättningen ifall en besiktning inte har utförts, men detta bedöms från fall till fall.

Kom ihåg att sotaren skall kontaktas också för besiktning av lokal och skorsten.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen