Kemikalieläckage från växthus- och plantskoleproduktion - och hur dessa kan förebyggas

Förord

Det är viktigt att kemikalieläckage från växthus uppmärksammas och framförallt åtgärdas. Bra metoder för att förebygga kemikalieläckage finns, och dessa måste börja användas av de svenska odlarna. Vi har i Sverige god tillgång på vatten och behöver behålla denna resurs fri från kemiska ämnen inklusive växtskyddsmedel. Förekomst av kemiska växtskyddsmedel från produktion i växthus har påvisats i flera år, både i Sverige och utomlands. Kontinuerliga mätningar av växtskydds- förekomsten i danska vattendrag har nyligen införts, och restriktioner förväntas komma.

Om inte problematiken tas på allvar och åtgärder sätts in som motverkar läckage, riskeras onödiga restriktioner i användningen av kemiska växtskyddsmedel. I denna rapport fastställs hur läckage uppstår och hur de, med relativt enkla metoder, kan undvikas.

Detta projekt har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning. Uppsala i november 2015

Anders Hartman

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik


Rapporten som är skriven av Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Sven Axel Svensson och Sunita Hallgren och kan hämtas här.


JTI-rapport 2015, Lantbruk och industri n.r 439


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen