Elektroniska personalliggare - vad gäller?

Nytt 1,5 cm

UPPDATERAD MÅNDAG 4 JULI 2016

De flesta har nog hört att det i byggbranschen blir krav på elektroniska personalliggare från och med 1 januari 2016, men få har nog satt sig in i vad det innebär, helt enkelt för att man inte är medveten om att kravet gäller DIG! Alla byggherrar som anlitar entreprenörer är skyldiga att ha elektronisk personalliggare. Papper och penna duger alltså inte.


Dessa omfattas av de nya lagkraven

 • Alla företag/näringsidkare som köper någon form av byggarbete (ROT eller nybyggnad), entreprenadarbete i form av t.ex. vägar, gårdsplaner, dräneringsarbete, etc. 
 • Entreprenörer, hit räknas alla typer av entreprenörer, el, vvs, markarbeten, sprängare, snickare, byggare, takläggare, installatörer av maskinutrustning, m.fl. Notera att även entreprenörer från utlandet omfattas av reglerna.
 • Företag eller organisationer som levererar stödprocesser till entreprenadarbetena, hit räknas t.ex. städning, arkitekter, konsulter, konstruktörer, besiktningsmän, etc.
 • Myndigheter som levererar stödprocesser till företag, t.ex. personer på Länsstyrelser som på något sätt är involverade i byggprocessen, t.ex. deltar på byggmöte, slutbesiktningar, inspektioner eller liknande.
 • Säljare, ifall de vistas på byggarbetsplatsen mer än 4 h per dag.


Byggherre = köpare.


Dessa entreprenader omfattas bland annat

 • nybyggnation,
 • ROT, alltså renovering, ombyggnad och tillbyggnad,
 • markentreprenader, t.ex. vägar, gårdsplaner, dräneringsarbete, etc.,
 • all form av elarbete, t.ex. installation eller byte av belysning,
 • all form av arbete med fast utrustning, t.ex. byte av panna eller arbete på fast utrustning för jordhantering, förpackning, sortering, etc.,
 • arbete på svagströmsinstallationer, så som uppgradering av datorsystem, installation av larm, arbete med intranät, m.m.

Om du är tveksam så omfattas arbetet sannolikt av de nya lagkraven.


Entreprenader där det inte finns klara besked ännu

 • Då flera av varandra oberoende entreprenader pågår samtidigt är det oklart om det är tillåtet att ha flera oberoende personalliggare. Rekommendationen från Skatteverket är att i väntan på slutligt besked, föra samtliga entreprenader i en och samma personalliggare. Detta innebär att det inte är möjligt att överföra ansvaret till en totalentreprenör, utan byggherren måste ha egen utrustning.
 • Fastighetsägare som har serviceavtal med t.ex. en elfirma om regelbundna kontroller, renoveringar, m.m. bör ha en elektronisk personalliggare för den eller de personer som  utför servicearbetet. Informationen från Skatteverket är tvetydig, på hemsidan står det att den typen av kontrakt omfattas, men efter samtal i telefon ges beskedet att Skatteverkets juridiska avdelning håller på att tolka lagen på den punkten. Rekommendation: Byggherren bör ha egen utrustning för personalliggare.


Undantag

 • Arbete vars belopp understiger 4 prisbasbelopp (c.a 180 000 kr år 2015) inklusive moms, omfattas inte av elektronisk personalliggare.
 • Privatpersoner omfattas inte av lagen.
 • Besök på byggplatsen som är kortare än 4 h behöver inte föras in i personalliggaren, t.ex. lossning och lastning.

Fler exempel och mer detaljerad information om vilka typer av arbeten som omfattas finns hos Skatteverket på hemsidan Personalliggare för byggbranschen.

För mer information se även Skatteverkets film från senaste informationsmötet om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Presentationen från filmen kan laddas ner här.


Att tänka på för dig som är…

…byggherre

Tänk på detta som byggherre:

 • skaffa utrustning för elektronisk personalliggare,
 • skaffa BankID om du inte har det (inget krav men underlättar),
 • anmäl entreprenaden före arbetets påbörjande till Skatteverket, detta kan göras via hemsidan med BankID eller genom pappersblanketten Anmälan - Byggarbetsplats, (blankett SKV 1528), blanketter finns på Skatteverkets hemsida för blanketter,
 • säkerställ redan vid upphandling att elektroniska personalliggare kommer att föras, särskilt viktigt vid utländska entreprenörer som kanske inte är vana vid detta,
 • anmäl eventuella ändringar i entreprenaden till Skatteverket senast två veckor efter ändringarna har verkställts,
 • anmäl färdig entreprenad till Skatteverket senast två veckor efter entreprenadens färdigställande,
 • (om du använder dig av ID06 skall samtliga entreprenörer har ID06-kort innan de beträder arbetsplatsen).

…entreprenör

Tänk på detta som entreprenör:

 • ta reda på vilken typ av elektroniska personalliggare som kommer att användas,
 • se till att det finns elektronisk personalliggare på arbetsplatsen, alltså påtala detta för byggherren och få tillgång till den utrustningen, såvida det inte är frågan om en totalentreprenad, då ert företag själva håller med utrustning,
 • se till att utrustningen för elektroniska personalliggare finns tillgänglig för personalen att använda och att personalen har nödvändiga kunskaper om hur de skall göra,
 • (om ett webbaserat system, typ Cikados e-liggare, med appar i smarta mobiltelefoner/läsplattor används, skaffa nödvändiga appar och säkerställ att personalen vet hur de fungerar),
 • (om byggherren använder ID06-systemet:
  • skaffa ID06-kort till all personal som kommer att vistas på byggarbetsplatserna,
  • om ert företag är totalentreprenör kanske ni även behöver skaffa portabel utrustning för elektroniska personalliggare).

…säljare, leverantör, arkitekt, besiktningsman, kontrollansvarig, övrig stödjande personal, myndighetsperson, konsulter i allmänhet, etc.

Tänk på detta som stödpersonal:

 • (om ID06-systemet används: skaffa ID06-kort till den personal som skall vistas på arbetsplatsen mer än 4 h per dag),
 • (om ett webbaserat system, typ Cikados e-liggare, med appar i smarta mobiltelefoner/läsplattor används, skaffa nödvändiga appar och säkerställ att personalen vet hur de fungerar),
 • registrera ankomst och avfärd på arbetsplatsen i den utrustning som finns för elektronisk personalliggare.


Detta är en elektronisk personalliggare

Systemet med elektronisk personalliggare består av ett datorprogram där uppgifter om vem som arbetat och tider för in- och utpassering finns registrerade. Varje in- och utpassering registreras i en terminal på arbetsområdet. Registreringen kan ske på olika sätt, t.ex. via ett speciellt ID-kort, t.ex. det vanliga ID06-kortet som är anpassat och ackrediterat för elektronisk personligare enligt Skatteverkets krav, eller genom en speciell app i en smart mobiltelefon eller läsplatta. En arbetsplats kan ha flera olika terminaler, t.ex. en terminal vid varje grind in på området, eller vid varje dörr in i en byggnad. Terminalerna kan antingen vara enbart för registrering, och andra kan vara mer avancerade och även låsa respektive låsa upp dörren eller grinden.

Ett enkelt bassystem för elektronisk personalliggare enligt ID06 kostar från 10 000 kr ex. moms och uppåt, beroende på typ av och antal terminaler och övriga funktioner. Ett molnbaserat system, t.ex. Cikadas e-liggare, kostar per månad som det används och månadskostnaden beror på hur många personer som loggar in och ut ur systemet varje månad. Apparna som hör till är gratis och registrering av kontot är också gratis.


ID06

ID06 är en gemensam standard inom bygg- och entreprenadbranschen i Sverige för registrering av närvaro på arbetsplatser. Syftet är att förhindra svartarbete, stölder, m.m. för att främja en sjysst konkurrens på marknaden. ID06-systemet är idag godkänt enligt de nya kraven på elektronisk personalliggare. För mer information, se broschyren om ID06 här nedan, eller gå in på ID06:s hemsida.


Molnbaserad personalliggare från Cikado

Det finns molnbaserade personalliggare också, där registrering sker via en app i mobiltelefon eller läsplatta och extra utrustning inte behövs. Läs mer om Cikadas e-liggare här.Sanktioner

Givetvis är det sanktioner förknippade ifall lagen inte uppfylls. De sanktioner som gäller är:

För byggherren

 • Ej anmäld byggstart: 25 000 kr
 • Elektronisk utrustning saknas eller är ej tillgänglig vid kontrollbesök: 10 000 kr

Entreprenören

 • Liggaren finns inte eller är inte tillgänglig vid kontrollbesök: 10 000  kr
 • Liggaren är bristfällig eller inte förd löpande: 10 000 kr
 • Person saknas i liggaren: 2 000  kr/person

Om Byggherren inte har gjort någon anmälan om byggstart eller inte tillhandahåller en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen, kommer entreprenören inte att påföras någon sanktionsavgift.


Länkar


Mer information kommer allt eftersom! Håll ögonen öppna på den här sidan efter uppdateringar.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen