Pannsten och rost - ett gissel

Avhärdare

Avhärdare

System för avhärdning av värmesystemets vatten för att motverka bildning av pannsten. Anläggningen på bilden är till en anläggning med en panneffekt på 3 MW och en växthusyta på c.a 8 000 m2.

Avhärdning

I samband med om- eller nybyggnad av värmecentralen bör man investera i en avhärdningsutrustning för vattnet i värmesystemet. Ett oavhärdat vatten innehåller mer eller mindre mängder av kalcium och magnesium, som gör vattnet hårt, och som efter en tid fäller ut och bildar det som i dagligt tal kallas för pannsten. Pannstenen bildar beläggningar på rör och pannväggar och försämrar värmeöverföringen, men sliter även på pumpar och mängden är inte försumbar, t.ex. motsvarar 1 °dH ungefär 10 g kalciumoxid per kubikmeter och i ett system med 100 m3 vatten och en hårdhet på 5 °dH bildas det då 5 kg pannsten efter första fyllningen av systemet! Varje gång man därefter fyller vatten på systemet kommer mängden pannsten från kalcium successivt att öka. Att avhärda vatten är som tur är väldigt enkelt och tar liten plats och sker med en jonbytare, där kalcium och magnesium byts ut mot natrium istället (figur 3). Metoden används mycket i Uppland i bl.a. bostadshus. Om pannans värmeväxlare är belagd med 1 mm pannsten minskar pannans verkningsgrad med 15 %, så det är stora pengar att spara.pH-höjning

pH-höjning_systemvatten 001

Utrustning för pH-höjning av hetvattnet för att att motverka rost och pannsten. Anläggningen på bilden är till en anläggning med en panneffekt på 3 MW och en växthusyta på c.a 8 000 m2.

pH-höjning

Vattnet som fylls på systemet innehåller även syre som orsakar rost, som i sin tur också bildar pannsten. Processen påskyndas vid låga pH-värden och pH-värdet i systemvattnet sjunker genom olika processer av sig självt med tiden, vilket ökar på rostangreppen och bildandet av pannsten. Förutom slitage på cirkulationspumpar, shuntar och pannor orsakar rost och pannsten kraftig försämring av värmeöverföringen. Lösningen här är att montera ett system för automatisk pH-höjning av systemvattnet. Anläggningen tar liten plats och är helt automatisk, så att pH:t höjs i samband med att vatten fylls på i systemet.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen