Vilka snölaster skall växthuset klara?

Vid nybyggnation av växthus är det viktigt att det blir rätt dimensionerat, förutom det faktum att man inte vill att växthuset skall rasa vid t.ex. ymnigt snöande, så är det dels en försäkringsfråga och dels en ansvarsfråga ifall någon kommer till skada. På de flesta platser i Sverige är det snön som är det stora problemet, särskilt i kombination med vind då snön kan lägga sig i drivor som trycker på växthusets väggar och tak.

Inget rakt svar

Det enkla svaret på frågan i rubriken är: Det beror på. Dimensioneringen sker numera i form av en kombination av alla olika typer av laster som kan förekomma, växthusets placering, form m.m., där det är den mest ogynnsamma lastkombinationen som avgör hur växthuset skall dimensioneras.

Skillnad på produktionsväxthus och publika växthus

När man skall dimensionera växthus skiljer man på produktionsväxthus, alltså växthus för kommersiell produktion av växter dit enbart anställd personal har tillträde, och publika växthus, dit allmänheten har tillträde. För växthus för yrkesmässig produktion gäller en särskild internationell standard, som det står mer om i nästa avsnitt. Som publika växthus räknas t.ex. växthus där det sker försäljning, kaféverksamhet, utställningsverksamhet eller t.ex. botanisk trädgård. För dessa växthus gäller de vanliga dimensioneringsreglerna enligt BBR - Boverkets byggregler.

Tänk på att växthusets godkännande gäller det som det är byggt för en gång i tiden. Om verksamheten ändras från t.ex. kommersiell produktion av växter till publik verksamhet, måste växthuset godkännas på nytt för detta och eventuellt förstärkas efter att man genomfört nya dimensioneringsberäkningar. Hör med byggnadsingenjören i din kommun och ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Dimensionering enligt internationell standard

Dimensioneringen av växthus för yrkesmässig produktion är standardiserad enligt den internationella standarden SS-EN 13031-1 Växthus: Dimensionering och utförande - Del 1: Växthus för yrkesmässigt bruk utan tillträde för allmänheten. Till den standarden finns ett flertal andra standarder som berör bl.a. betong, stål, glas, plaster m.m. och standarden för snölast SS-ENV 1991-2-3 Eurocode 1: Grundläggande dimensioneringsregler och laster - Del 2-3: Snölast. Standarderna kan köpas från SIS, Swedish Standards Institute. 

Att tänka på!

  • Skall du bygga nytt, försäkra dig om att växthusleveran-tören har dimensionerat växthuset efter SS-EN 13031-1 och den nationella bilagan för Sverige!
  • Om växthuset är avsett för annat än kommersiell produktion av växter, t.ex. butiksyta, botanisk trädgård, kafé eller liknande, då gäller inte ovanstående standarder utan då använder man istället de vanliga byggreglerna enligt BBR.

Beräkningsgången är alltså samma för flera länder i EU, med tabeller och kartor med koefficienter som skall användas för respektive land. För så gott som alla länder följer de här tabellerna med när man köper standarden men inte för Sverige! Bilagan med tabeller och diagram för Sverige måste beställas separat från Boverket i Karlskrona. Dessutom är den texten på svenska, vilket ju inte många utländska leverantörer av växthus kan läsa. Det går även att hämta bilagan här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen