Vilken värmekälla skall jag välja?

Om man bara tittar på energipriset är flis oftast det klart billigaste alternativet, följt av värmepump (figur 1) och pellets, men tillgången på flis är på många håll starkt begränsad och i vissa delar av landet går det inte att få tag på flis på nära håll som ny kund. Leverantörerna tar inte in nya kunder utan vill säkerställa att de kan garantera leveranser till de befintliga kunderna. Det är inte bra ekonomi att köra flis långa sträckor då det kräver ungefär tio gånger mer plats än olja. När det gäller pellets kräver den bara dubbelt så mycket plats som olja. Pellets är alltså mer ekonomiskt att transportera längre sträckor och i det avseendet mer flexibelt.

Varmepump

Figur 1-Varmepump 001

Figur 1. Tre stycken värmepumpar á 70 kW, där värmen tas från grundvatten som pumpas upp till värmepumparna och därefter pumpas ner igen i ett annat borrhål längre bort. Pumparna kan gå antingen en, två eller alla tre åt gången.

Förutom tillgången måste man även fundera på hur lämpligt det är med fler transporter. Ligger trädgården så till att lastbilarna måste passera genom bostadsområden eller förbi förskolor och skolor, är det inte lämpligt att öka antalet lastbilstransporter i den omfattning som flis kräver.


Investeringens storlek har en stor betydelse för valet av värmesystem, anläggningar med hög investeringskostnad kräver många drifttimmar för att vara ekonomiskt, vilket gör att flis och många system med värmepumpar faller bort för företag med korta säsonger. Luft till vattenvärmepumpar kan här vara ett undantag då de ofta kan ha en fördelaktig investeringskostnad jämfört med t.ex. berg- eller markvärme, samtidigt som de har bra driftekonomi under sommarhalvåret.

Driftsäkerhet och skötselbehov skall givetvis också vägas in i beslutet. Fjärrvärme och värmepump är de klart smidigaste alternativen ur skötselsynpunkt men även ur driftsäkerhet. Därnäst kommer pellets så länge vi pratar om moderna pelletspannor med automatisk sotning och uraskning med styrning av förbränningen med lambdasond och varvtalsreglerade fläktar. Flis kräver mest underhåll och risken för oplanerade driftstopp är stor, särskilt om man är oförsiktig med var man köper sin flis och inte kontrollerar kvaliteten.

Beträffande värmepumpar är det en förutsättning att växthusen klarar sig med låga rörtemperaturer på maximalt 55 °C, då det oftast är den temperatur som värmepumpar kan leverera utan att verkningsgraden skall sjunka för kraftigt. Kräver växthusen högre rörtemperaturer är värmepumpar uteslutna såvida värmedistributionen byggs om i växthusen med fler rör.

En brasklapp måste också slängas in för fjärrvärme, där vissa fjärrvärmebolag tyvärr kör med olika priser, ett pris då man offererar och ett annat när man väl blivit kund och har skrivit under avtalet. Rådet om man går över till fjärrvärme är att aldrig koppla in sig med mindre man har kvar sin gamla panna, även om rören är kapade. Det blir vanligare och vanligare med sommartaxa på fjärrvärme, vilket innebär att fjärrvärmen är mycket billigare under sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Den lösningen borde vara väldigt intressant för  t.ex. grönsaksodlare med kort säsong.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen