"Åldringstester på täckmaterial för växthus, V", SLU LBT Specialmeddelande 193, Lund 1992

Huvudsaklig nedbrytningsfaktor för plastmaterial som exponeras utomhus är den ultravioletta ljusstrålningen (UV-strålningen). Denna nedbrytning försämrar såväl ljustransmissionen som hållfasthetsegenskaperna för plastmaterial. Följaktligen har dessa egenskaper fortlöpande undersökts för ett stort antal provmaterial i skiv- och folieform vilka under en lång rad av år varit utomhusexponerade invid institutionsbyggnaden i Lund.

Specialmeddelandet finns att ladda ner här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen