Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus - aktuellt kunskapsläge

"FÖRORD

Då det gäller växthusteknik finns det ett uppdämt behov att hämta ikapp och redovisa internationella tankegångar som är intressanta för Sverige och för svenska odlare. Det finns idag ingen samlad överblick över vad som skett inom forskningen på senare år och detta är av intresse för näringen såväl som för studenter vid de trädgårdsutbildningar som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. En sådan överblick kan stimulera studenter inom hortikultur att fördjupa sig inom området och detta kan på sikt vara en betydande faktor för utvecklingen av svensk växthusodling.

Optimal teknik för framgångsrik odling i växthus involverar ett stort antal faktorer och tekniska system. Tekniken utvecklas ständigt och målet med den aktuella studien har varit att identifiera forskning och utveckling av betydelse avseende tekniska system för växthusens klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering. Det övergripande målet har varit att få kunskap över vilka tankegångar som förekommer internationellt och vart utvecklingen är på väg.

Studien som redovisas i rapporten har genomförts inom projektet ”Det aktuella teknik- och kunskapsläget inom växthusteknologi”. Projektet har finansierats av Tillväxt trädgård, Alnarp.

Ett stort tack för att möjligheter getts för genomförande av studien. Maj 2014"

Sven Nimmermark
Docent, Tekn. Dr., Forskare,
SLU, inst. för Biosystem och Teknologi, Alnarp

Jonas Möller Nielsen MSc i Hortikultur Cascada AB, Rolfstorp 


Rapporten finansierades av Tillväxt trädgård och finns i sin helhet här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen