Nästa generations täckmaterial för växthus

Sammanfattning

I denna studie har olika nyare typer av glas som täckmaterial till växthus undersökts. Fokus har varit  att  hitta material som är energisparande samtidigt som de släpper igenom så mycket ljus inom PAR (Photosynthetic active radiation) området som möjligt.

De täckmaterial som valts ut har varit planglas med låg järnhalt, planglas med den mjuka lågemissionsbeläggningen Optitherm, planglas med den hårda lågemissionsbeläggningen K-glas samt  planglas med den självrengörande beläggningen Active. Valen har gjorts utifrån deras egenskaper vad gäller funktion, energibesparing, ljusgenomsläpplighet samt kostnaderna för materialet så att det  blir ekonomiskt rimligt för dagens växthusproduktion.

Täckmaterialen har placerats i taket respektive väggarna med tanke på vad som ansågs vara mest lämpligt utifrån växthusproduktion. Exempelvis har självrengörande ytor placerats i takets insida eftersom det är den yta som man i växthusproduktion befarar bli mest smutsig. För de utvalda materialen har livscykelkostnaderna (LCC) beräknats utifrån vissa givna produktionsförutsättningar för två storlekar på växthus; 1 000 m2 respektive 5 000 m2. De bästa kombinationerna av tak- respektive väggmaterial har sedan kombinerats i ett idealhus och beräkningar har gjorts.

Resultaten visade att vid nybyggnation av växthus där investeringskostnaden för värmesystemet räknas med kan man i idealhuset få en livscykelkostnad som ger en besparing på 14 % jämfört med ett standardreferenshus. Investeringskostnaderna för de förbättrade glasmaterialen är då visserligen  högre än för vanligt standardglas men då den beräknade energibesparingen var 30 % blir den totala kalkylen lovande.


Rapporten i sin helhet kan hämtas här.


Projektet finansierades av Tillväxt Trädgård.

Stefan Karlsson1, Christina Stålhandske1, Klara Löfkvist2 Jonas Möller Nielsen3 och Sven Nimmermark4

  1. 1  Glafo – glasforskningsinstitutet, PG Vejdes väg 15, SE-351 96 Växjö
  2. 2  JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Ideon Gateway, Scheelevägen 27

SE-223 70 Lund

3  Cascada AB, Georgs väg 1, SE-432 97 Rolfstorp

4  SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Biosystem och Teknologi

Box 103, SE-230 53, Alnarp

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Rapport 2014:15

ISBN 978-91-87117-76 Alnarp 2014 

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen