Nu är det lätt - sedan blir det tufft- skaffa elektronisk personalliggare i tid! 2

Nytt 1,5 cm

UPPDATERAD ONSDAG 30 DECEMBER 2015

De flesta har nog hört att det i byggbranschen blir krav på elektroniska personalliggare från och med 1 januari 2016, men få har nog satt sig in i vad det innebär, helt enkelt för att man inte är medveten om att kravet gäller DIG! Alla byggherrar som anlitar entreprenörer skyldiga att ha elektronisk personalliggare. Papper och penna duger alltså inte.


Dessa omfattas av de nya lagkraven

 • Alla företag/näringsidkare som köper någon form av byggarbete (ROT eller nybyggnad), entreprenadarbete i form av t.ex. vägar, gårdsplaner, dräneringsarbete, etc. 
 • Entreprenörer, hit räknas alla typer av entreprenörer, el, vvs, markarbeten, sprängare, snickare, byggare, takläggare, installatörer av maskinutrustning, m.fl. Notera att även entreprenörer från utlandet omfattas av reglerna.
 • Företag eller organisationer som levererar stödprocesser till entreprenadarbetena, hit räknas t.ex. städning, arkitekter, konsulter, konstruktörer, besiktningsmän, etc.
 • Myndigheter som levererar stödprocesser till företag, t.ex. personer på Länsstyrelser som på något sätt är involverade i byggprocessen, t.ex. deltar på byggmöte, slutbesiktningar, inspektioner eller liknande.
 • Säljare, ifall de vistas på byggarbetsplatsen mer än 4 h åt gången, läs per dag.


Dessa entreprenader omfattas

 • nybyggnation,
 • ROT, alltså renovering, ombyggnad och tillbyggnad,
 • markentreprenader, t.ex. vägar, gårdsplaner, dräneringsarbete, etc.,
 • all form av elarbete, t.ex. installation eller byte av belysning,
 • all form av arbete med fast utrustning, t.ex. byte av panna eller arbete på fast utrustning för jordhantering, förpackning, sortering, etc.,
 • arbete på svagströmsinstallationer, så som uppgradering av datorsystem, installation av larm, arbete med intranät, m.m.

Om du är tveksam så omfattas arbetet sannolikt av de nya lagkraven.


Entreprenader där det inte finns klara besked ännu

 • Då flera av varandra oberoende entreprenader pågår samtidigt är det oklart om det är tillåtet att ha flera oberoende personalliggare. Rekommendationen från Skatteverket är att i väntan på slutligt besked, föra samtliga entreprenader i en och samma personalliggare. Detta innebär att det inte är möjligt att överföra ansvaret till en totalentreprenör, utan byggherren måste ha egen utrustning.
 • Fastighetsägare som har serviceavtal med t.ex. en elfirma om regelbundna kontroller, renoveringar, m.m. bör ha en elektronisk personalliggare för den eller de personer som  utför servicearbetet. Informationen från Skatteverket är tvetydig, på hemsidan står det att den typen av kontrakt omfattas, men efter samtal i telefon ges beskedet att Skatteverkets juridiska avdelning håller på att tolka lagen på den punkten. Rekommendation: Byggherren bör ha egen utrustning för personalliggare.


Övergångsregler

 • Entreprenader som påbörjats under 2015 och som slutförs senast 30 juni 2016, omfattas inte av kravet på personalliggare.
 • Skatteverket kommer att vara återhållsamma med sanktionsavgifter under första halvåret 2016 ifall elektronisk utrustning inte finns på plats. Detta skall sannolikt inte tolkas som att man helt kan strunta i att skaffa utrustning under början av 2016, utan skall nog tolkas som så att om man har lagt order eller tagit in offert, men utrustningen ännu inte har levererats, så slipper man sanktionsavgift. Bäst alltså att beställa utrustning snarast!

Undantag

 • Arbete vars belopp understiger 4 prisbasbelopp (c.a 180 000 kr år 2015) inklusive moms, omfattas inte av elektronisk personalliggare.
 • Privatpersoner omfattas inte av lagen.
 • Besök på byggplatsen som är kortare än 4 h behöver inte föras in i personalliggaren.

Fler exempel och mer detaljerad information om vilka typer av arbeten som omfattas finns hos Skatteverket på hemsidan Personalliggare för byggbranschen.

För mer information se även Skatteverkets film från senaste informationsmötet om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Presentationen från filmen kan laddas ner här.


Detta är en elektronisk personalliggare

Systemet med elektronisk personalliggare består av ett datorprogram där uppgifter om vem som arbetat och tider för in- och utpassering finns registrerade. Varje in- och utpassering registreras i en terminal på arbetsområdet. Registreringen kan ske på olika sätt, men det vanligaste är via ett speciellt ID-kort, t.ex. det vanliga ID06-kortet som är anpassat och ackrediterat för elektronisk personligare enligt Skatteverkets krav. En arbetsplats kan ha flera olika terminaler, t.ex. en terminal vid varje grind in på området, eller vid varje dörr in i en byggnad. Terminalerna kan antingen vara enbart för registrering, och andra kan vara mer avancerade och även låsa respektive låsa upp dörren eller grinden. Det finns även leverantörer som levererar system där registreringen delvis sker i mobiltelefon via en speciell app.

Ett enkelt bassystem för elektronisk personalliggare kostar från 10 000 kr ex. moms och uppåt, beroende på typ av och antal terminaler och övriga funktioner.


ID06

ID06 är en gemensam standard inom bygg- och entreprenadbranschen i Sverige för registrering av närvaro på arbetsplatser. Syftet är att förhindra svartarbete, stölder, m.m. för att främja en sjysst konkurrens på marknaden. ID06-systemet är idag godkänt enligt de nya kraven på elektronisk personalliggare. För mer information, se broschyren om ID06 här nedan, eller gå in på ID06:s hemsida.


Sanktioner

Givetvis är det sanktioner förknippade ifall lagen inte uppfylls. De sanktioner som gäller är:

För byggherren

 • Ej anmäld byggstart: 25 000 kr
 • Elektronisk utrustning saknas eller är ej tillgänglig vid kontrollbesök: 10 000 kr

Entreprenören

 • Liggaren finns inte eller är inte tillgänglig vid kontrollbesök: 10 000  kr
 • Liggaren är bristfällig eller inte förd löpande: 10 000 kr
 • Person saknas i liggaren: 2 000  kr/person

Om Byggherren inte har gjort någon anmälan om byggstart eller inte tillhandahåller en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen, kommer entreprenören inte att påföras någon sanktionsavgift.


Länkar


Mer information kommer allt eftersom! Håll ögonen öppna på den här sidan efter uppdateringar.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen