Öka energiproduktiviteten med hjälp av energieffektivisering

Nu äntligen ligger kompendiet uppe om hur energiproduktiviteten kan ökas genom energieffektivisering och vilka åtgärder som är lämpliga att göra i växthus.

Exempel på LCC för cirkulationspump

Energikostanden sett över hela motorns livslängd, är mycket hög i förhållande till investeringskostnaden. En liten ökning av investeringskostnaden som resulterar i mindre energianvändning, minskar normalt hela köstånden sett över produktens livslängd.

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i dess enklaste form räknas ut genom att den totala produktionen divideras med den totala kvantiteten insatsfaktorer.


Kompendiet lämpar sig både för

  • traditionell undervisning i grupp, t.ex. på naturbruksgymnasier eller högskola och universitet,
  • studiecirkel med andra odlare,
  • studiecirkel internt för företagets personal,
  • självstudiematerial,
  • referensmaterial.

Kompendiet innehåller tydliga faktablad som berör de olika områdena, rikt illustrerad med användbara tabeller och diagram, som fungerar som referensmaterial i det dagliga arbetet, och som stöd vid investeringar.

Kompendiet kan laddas ner i delar eller i sin helhet här. ⤵️


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen